Officielle oplysninger

Kontakt os enten pr. telefon eller mail:

 

Sønderborg og Christiansfeld:

mail@rta-aps.dk

Råd til Advokat Advokatanpartsselskab
Kongensgade 2
6070 Christiansfeld

CVR-nr. 38244671
Klientkonto: 3409-3409726860, Danske Bank
Advokatansvarsforsikring – HDI Gerling – Policenummer: 156-08657844-14000

 

Frode Christensen, advokat (H), (indehaver): 2261 8000, fc@rta-aps.dk

Marianne Betzer, (juridisk konsulent): 4252 2260, mb@rta-aps.dk

Berit Stelling, (sekretær): 6052 3785, berit@rta-aps.dk

 

Ønsker du at sende personfølsomme dokumenter til Råd til Advokat ApS, så kontakt os inden, så vi kan informere dig om muligheden for at sende som krypteret sikker-mail.

 

Århus:

Juridisk Rådgivning v/Karin Øhlenschlæger
Store Torv 9
8000 Århus
CVR-nr. 32740138
Indehaver: Karin Øhlenschlæger, cand.jur – jurist
Telefon 6016 5924
karin@raadtiladvokat.dk

 

Advokat Frode Christensen har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet. Råd til Advokat ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Råd til Advokat ApS, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K www.advokatnaevnet.dk

Råd til Advokat ApS har tegnet ansvarsforsikring gennem HDI Gerling og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Advokatforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Råd til Advokat ApS uanset hvor advokatviksomheden udøves.

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et   beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både  klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Råd til Advokat anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting medmindre dette aftales med klienten.