Officielle oplysninger

Kontakt os enten pr. telefon eller mail:

 

Sønderborg og Christiansfeld:

Hovedmail: mail@rta-aps.dk

 

Frode Christensen, advokat (H), (indehaver): 2261 8000, fc@rta-aps.dk

Marianne Betzer, (juridisk konsulent): 4252 2260, mb@rta-aps.dk

Berit Stelling, (sekretær): 6052 3785, berit@rta-aps.dk

 

Vil du sende sikker mail til Sønderborg, kan du downloade certifikatet her.

 

Århus:

Karin Øhlenschlæger, advokat (L), (indehaver): 6016 5924, karin@raadtiladvokat.dk

Berit Stelling, (sekretær): 6052 3785, berit@raadtiladvokat.dk

 

Fælles for alle advokater hos Råd til Advokat er, at vi har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet. Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Andersen Advokater, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Vi har alle tegnet ansvarsforsikring gennem HDI Gerling og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Advokatforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Råd til Advokats advokater, uanset hvor advokatviksomheden udøves.

Vi har følgende forretningssteder:

 

Råd til Advokat Advokatanpartsselskab

Perlegade 17

6400 Sønderborg

Klientkonto: 3409-3409726860, Danske Bank

CVR: 38244671

Policenummer: 156-08657844-14000

Ejer: Frode Christensenm advokat (H)

 

Råd til Advokat v. Karin Øhlenschlæger

Store Torv 9

8000 Århus

Klientkonto: 3409–3675877335, Danske Bank

CVR: 32740138

Policenummer: 156-08653522-14001

Ejer: Karin Øhlenschlæger, advokat (L)

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et   beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både  klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Råd til Advokat anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting medmindre dette aftales med klienten.